Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
6 Posiedzenie w dniu 27 lipca 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.6.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja n/t dochodów z majątku miasta ( użytkowanie wieczyste i dzierżawa).
4.
Informacja o stanie zaległości czynszowych i podatkowych i ich windykacji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-623/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego oraz 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-623-20
2.
[DS-624/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
3.
[DS-627/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Katowickiej /
Załączniki
DS-627-20
4.
[DS-628/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / .
Załączniki
DS-628-20
5.
[DS-631/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej / .
Załączniki
DS-631-20
6.
[DS-625/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markowa oraz Gminie Jawornik Polski poszkodowanym w wyniku powodzi opadowej w dniu 26 czerwca 2020 roku.
Załączniki
DS-625-20
7.
[DS-629/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-629-20
8.
[DS-630/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
Załączniki
DS-630-20
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.