Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
7 Posiedzenie w dniu 21 września 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.7.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja dotycząca kształtowania się płac w jednostkach podległych miastu.
4.
Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za 2019r.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-674/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych w lokalu mieszkalnym położonym w Katowicach przy ul. 1-go Maja /
Załączniki
DS-674-20
2.
[DS-676/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok
Załączniki
DS-676-20
3.
[DS-677/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045
Załączniki
DS-677-20
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.