Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
8 Posiedzenie w dniu 19 października 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.8.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
1.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-644-20
2.
Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-647-20
3.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-645-20
4.
Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcje organu tworzącego za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-646-20
5.
Uchwala Nr 4200/IV/134/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 września 2020 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Załączniki
uchwaly RIO
6.
Sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za i półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-686-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2020 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2020 roku".
Załączniki
DS-643-20
4.
Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości miasta w I półroczu 2020r.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-684/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej miastu Katowice z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach
2.
[DS-688/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załączniki
DS-688-20
3.
[DS-690/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice
4.
[DS-693/20] Pojekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-693-20
5.
[DS-694/20] projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie miasta Katowice
Załączniki
DS-694-20
6.
[DS-698/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-698-20
7.
[DS-699/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej ---/-
Załączniki
DS-699-20
8.
[DS-691/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
Załączniki
DS-691-20
9.
[DS-703/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok
Załączniki
DS-703-20
10.
[DS-704/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
Załączniki
DS-704-20
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.