Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
9 Posiedzenie w dniu 16 listopada 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.9.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za trzy kwartały 2020 r.
4.
Przedstawienie założeń i projektu Budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-712/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
2.
[DS-715/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-715-20
3.
[DS-717/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.
4.
[DS-719/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach po zgonie dłużnika z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów ---/--
Załączniki
DS-719-20
5.
[DS-720/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____/_
Załączniki
DS-720-20
6.
[DS-725/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia -- w Katowicach
Załączniki
DS-725-20
7.
[DS-726/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Świdnickiej - w Katowicach
Załączniki
DS-726-20
8.
[DS-721-20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-721-20
9.
[DS-722-20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-204
Załączniki
DS-722-20
1.
Wniosek w sprawie uwzględnienia i zabezpieczenia w budżecie Miasta Katowice środków na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 37
2.
Komunikat Pani K. Siejnej Przewodniczącej Komisji Budżetu Miasta w sprawie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na 2021r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.