Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
10 Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.10.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 – 2045.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 rok.
4.
Uchwała Nr 4200/III/244/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
Załączniki
DS-747-20
5.
Uchwała Nr 4200/III/245/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Rady Miasta Katowice
Załączniki
DS-748-20
6.
Uchwała Nr 4200/III/246/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2020 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwaływ sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice
Załączniki
DS-749-20
8.
Opinia Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 -2045 oraz do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2021 rok.
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na 2021 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-729/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2.
[DS-730/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
3.
[DS-732/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załączniki
DS-732-20
4.
[DS-734/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 92 lokali użytkowych – garaży ich dzierżawcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie położonym w rejonie ul. Rolnej i ul. Kossak - Szczuckiej (dz. nr 118/7)
Załączniki
DS-734-20
5.
[DS-739/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku.
Załączniki
DS-739-20
6.
[DS-740/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy.
Załączniki
DS-740-20
7.
[DS-741/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie emisji obligacji miasta Katowice.
Załączniki
DS-741-20
8.
[DS-742/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zamenhofa /
Załączniki
DS-742-20
9.
[DS-743/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piotrowickiej / oraz uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Karola / w Katowicach
Załączniki
DS-743-20
10.
[DS-746/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
Załączniki
DS-746-20
11.
[DS-744/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-744-20
12.
[DS-745/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045
Załączniki
DS-745-20
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.