Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
2 Posiedzenie w dniu 5 marca 2020, godz. 13:00, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja na temat sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku.
4.
Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta Katowice w 2019 roku.
Załączniki
DS-457-20
5.
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2019 rok.
Załączniki
DS-460-20
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020, za 2019 rok”.
Załączniki
DS-462-20
7.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020, za 2019 rok”.
Załączniki
DS-467-20
8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, za 2019 rok”.
Załączniki
DS-469-20
9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.
Załączniki
DS-465-20
10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, za 2019 rok”.
Załączniki
DS-468-20
11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Załączniki
DS-461-20
12.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2019 rok.
Załączniki
DS-466-20
13.
Sprawy bieżące i wniesione:
1.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 28.02.2020 r. do 13.03.2020 r.
Załączniki
DS-470-20
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu działań na rzecz osob niepełnosprawnych na lata 2017-2021 - Katowice bez barier".
Załączniki
DS-482-20
14.
Korespondencja.
1.
Odpowiedzi na zapytania Pana Radnego Józefa Zawadzkiego zadane podczas posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2020 roku.
2.
Do wiadomości odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (PS-V.526.11.2020.AS z dn.28.01.2020 r.) udzielona Stowarzyszeniu "Szansa dla Każdego".
15.
Wolne wnioski.
16.
Zakończenie posiedzenia.