Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
2 Posiedzenie w dniu 5 marca 2020, godz. 13:00, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku.
4.
Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta Katowice w 2019 roku.
Załączniki
DS-457-20
5.
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2019 rok.
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020, za 2019 rok”.
7.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020, za 2019 rok”.
8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, za 2019 rok”.
9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.
10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, za 2019 rok”.
11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2019 rok.
13.
Sprawy bieżące i wniesione.
14.
Korespondencja.
1.
Odpowiedzi na zapytania Pana Radnego Józefa Zawadzkiego zadane podczas posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2020 roku.
Załączniki
WZK
15.
Wolne wnioski.
16.
Zakończenie posiedzenia.