Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
4 Posiedzenie w dniu 14 maja 2020, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
02 04 20 PROT RMO
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok”.
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.
Załączniki
DS-541-20
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 08.05.20 r. do 22.05.20 r).
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-548-20
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
Załączniki
DS-550-20
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 08.05.20 do 22.05.20 r.).
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (skierowany na Platformę Konsultacji społecznych w terminie od 08.05.20 do 22.05.20 r.)..
7.
Korespondencja.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.