Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
9 Posiedzenie w dniu 5 listopada 2020, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027”.
Załączniki
skanowanie0037
4.
Projekty uchwał Rady Miasta Katowice uchylające: uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy"; uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej (skierowane na Pltaformę Konsultacji Społecznych w terminie od 16.10.do 30.10.2020 r.).
5.
Sprawy bieżące i wniesione:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
Załączniki
DS-716-20
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-715-20-1
3.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat , skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 04.11.2020 r. do 19.11.2020 r.
Załączniki
skanowanie0046
6.
Korespondencja:
1.
Odpowiedzi na zapytania Wiceprzewodniczacego Komisji Polityki Społecznej Radnego D.Durała z dnia 8.10.2020 r. (pismo PS-III.8135.17.2020.GP).
Załączniki
skanowanie0040
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.