Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
10 Posiedzenie w dniu 26 listopada 2020, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
Załączniki
5 11 20 PROT RMO
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
5.
Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 rok.
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-732-20
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027”,
Załączniki
DS-733-20
8.
Korespondencja:
1.
do wiadomości pismo Prezydenta Miasta Katowice (OZ-II.033.24.2020 z dnia 06.11.2020 r.) o podmiotach (wyznaczonych), w których ma być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Załączniki
skanowanie0052
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.