Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
2 Posiedzenie w dniu 11 marca 2020, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kompleksowa informacja o działalności Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt–sprawozdanie roczne za 2019 rok z działalności Fundacji „Przystanek Schronisko”.
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2020 roku.
Załączniki
DS-492-20
5.
Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji budowy: a) centrów przesiadkowych, b) basenów miejskich, c) stadionu miejskiego.
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2019r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/ lokalach mieszkalnych).
7.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Projekt uchwały z dnia 18.02.2020 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze Miasta Katowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - stanowiący inicjatywę uchwałodawczą grupy Radnych Rady Miasta Katowice.
Załączniki
skan25022020_02
a)
Opinia Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Mariusza Skiby z dnia 09.03.2020 r. do projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze Miasta Katowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Załączniki
skanowanie0042
2.
Do wiadomości Komisji odpowiedź Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach na pismo Radnego Patryka Białasa z dnia 05.02.2020 r.
Załączniki
skanowanie0021
3.
Odpowiedzi Wydziału Kształtowania Środowiska na 2 zapytania Radnych z dnia 05.02.2020 r.
Załączniki
skanowanie0036
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.