Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
4 Posiedzenie w dniu 20 maja 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2019 roku.
5.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”.
Załączniki
DS-555-20
6.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Powołanie Zespołu Radnych do przeprowadzenia kontroli projektu list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w 2020 r.oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze i inne placówki wychowawcze oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu (pismo Prezydenta Miasta Katowice BD-II.7140.600.2020.MG z dnia 28.04.2020 r.).
Załączniki
skanowanie0008
2.
Odpowiedzi z Wydziału Inwestycji, Wydziału Funduszy Europejskich i z MZUiM na zapytania radnych z 15.04.2020 r.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie targowisk miejskich dla Zakładu Targowisk Miejskich na okres od czerwca do grudnia 2020 roku.
Załączniki
DS-556-20
4.
Opiniowanie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2017-2018".
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.