Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
5 Posiedzenie w dniu 17 czerwca 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
20 05 20 PROT RMG
3.
Raport o stanie Miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-566-20
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-567-20
4.
lnformacja Prezydenta Miasta n/t infrastruktury rowerowej w mieście.
5.
lnformacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice o realizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice" oraz.Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice".
6.
Opiniowanie projektów uchwał:
1.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020".
Załączniki
DS-576-20
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego „Katowice Sądowa Dworzec” przy ul. Sądowej 5 w Katowicach.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowlanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat"., skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 02.06.2020 r. do 16.06.2020 r.
7.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Propozycje Komisji Infrastruktury i Środowiska do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
2.
opinia Zespołu Radnych do projektu list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w 2020 r. oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze i inne placówki wychowawcze oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i najmu lokalu socjalnego.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024".
Załączniki
DS-591/20
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.