Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
9 Posiedzenie w dniu 4 listopada 2020, godz. 13:30, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie realizacji „Planu adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”.
Załączniki
skanowanie0043
4.
Sprawozdanie ze starań miasta Katowice o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2020”.
Załączniki
CCF_000171
5.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Odpowiedzi uzupełniające na zapytania radnych z komisji w dniu 16.09.2020 r. (KŚ-II.ZD-00257/20 z dnia 14.10.2020 r.)
2.
Planowane inwestycje w najbliższym czasie przez spółkę MPGK Katowice.
Załączniki
skanowanie0041
3.
Informacja spółki MPGK Katowice na temat budowy hali hermetyzacji odpadów.
Załączniki
skanowanie0041
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 27.10.20 r. do 10.11.20 r.).
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 28.10.2020 r. do 11.11.2020 r.
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 28.10.2020 r. do 11.11.2020 r.
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, skierowany na Platforme Konsulatcji społecznych w terminie od 30.10.20 r. do 13.11.20 r.).
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.