Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
10 Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 rok".
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, skierowanego na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 20.11.2020 r. do 04.12.2020 r.
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 20.11.2020 r. do 04.12.2020 r.).
8.
Plan pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2021 rok.
9.
Korespondencja i sprawy bieżące.
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenie posiedzenia.