Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA, KOMISJA TRANSPORTU
4 Posiedzenie w dniu 21 maja 2020, godz. 12:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.4.2020.KJ-K BRM.0012.8.4.2020.PS
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-515-20
2.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za 2019 rok.
Załączniki
DS-516-20
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2019 rok.
Załączniki
DS-517-20
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-518-20
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2019.
Załączniki
DS-512-20
6.
Uchwała Nr4200/IV/70/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-531-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-514-20
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-545-20
4.
Centra przesiadkowe Brynów i Zawodzie oraz Międzynarodowy Dworzec Autobusowy – stan zaawansowania prac.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice.
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część I.
Załączniki
DS-558-20
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji Transportu dotyczący opracowania pn. „Badania i analizy parkowania na obszarze strefy śródmiejskiej miasta Katowice oraz analiza porównawcza ze strefami płatnego parkowania w dużych miastach w Polsce”.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.