Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
4 Posiedzenie w dniu 13 maja 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.4.4.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-515-20
2.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za 2019 rok.
Załączniki
DS-516-20
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2019 rok.
Załączniki
DS-517-20
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-518-20
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2019.
Załączniki
DS-512-20
6.
Uchwała Nr 4200/IV/70/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-531-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-514-20
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-545-20
4.
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca wolontariatu realizowanego w samorządowych jednostkach oświatowych.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.