Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KLIMATU
4 Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2020, godz. 11:00, w wideokonferencja
BRM.0012.12.4.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Klimatu na 2021 rok.
4.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
1.
[DS-727/20] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 rok
2.
[DS-723/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045.
Załączniki
DS-723-20
3.
[DS-724/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
Załączniki
DS-724-20
5.
Standardy utrzymania zieleni w Mieście Katowice.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-729/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.
[DS-730/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
7.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.