Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KLIMATU
4 Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2021, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0021.12.4.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
19 3 21
3.
Dewastacja zieleni na terenie parku przy ul. Lipowej.
4.
Skuteczna ochrona Lasu Murckowskiego: użytek ekologiczny czy Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy? Opinia Wydziału Kształtowania Środowiska.
5.
Rawa i stawy w Katowicach. Inwentaryzacja przyrodnicza.
Załączniki
KŚ informacje
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-844/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Katowice na lata 2020-2032".
Załączniki
DS-844-21
7.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Korespondencja dotycząca zapisów § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice i § 3 uchwały Rady Miasta Katowice nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania — dw. komisji.
8.
Zakończenie posiedzenia.