Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXXI Sesja w dniu 4 lutego 2021, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2020 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2020r. (DS-753/20).
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy położonych w budynku przy ul. Kościuszki ich najemcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie (DS-752/20).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (DS-731/20).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2021-2024" (DS-754/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną (DS-757/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 (DS-758/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2021r.(DS-759/21).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-760/21).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (DS-690/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-756/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 (DS-765/21).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym, z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, murami oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. Kolońskiej w Katowicach (DS-768/21).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Damrota w Katowicach (DS-773/21).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic – część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-769/21).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023" (DS-770/21).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok (DS-774/21).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-775/21).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego na rzecz Muzeum Śląskiego (dz. nr 106/8 i 106/87) (DS-776/21).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach (DS-777/21).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach (DS-778/21).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną ( DS-779-21).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (DS-780/21).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 (DS-755/20).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-761/21).
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-762/21).
28.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Dyrektora i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-771/21).
b)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-772/21).
29.
Komunikaty i wolne wnioski.
30.
Zamknięcie sesji.