Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXXIII Sesja w dniu 25 marca 2021, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana T______ K____ działającego jako wspólnik spółki „Delikatesy T_____ K____, K________ K____ spółka cywilna” z siedzibą w Bytomiu reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata A_______ K____ (DS-821/21).
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2020 rok (DS-802/21).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty rat wierzytelności przysługującej Miastu Katowice wobec spółki Med Holding S.A. w Katowicach (DS-811/21).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 roku (DS-815/21).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. (DS-817/21).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020’’ za 2020 rok (DS-818/21).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za 2020 rok (DS-819/21).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji w 2020 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-820/21).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach (DS-822/21).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2020 roku (DS-823/21).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2020 rok (DS-824/21).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023" (DS-825/21).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (DS-787/21).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice (DS-827/21)
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok ( DS-829/21)
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 ( DS-830/21)
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok" ( DS-831/21)
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (DS-832/21)
25.
Komunikaty i wolne wnioski.
26.
Zamknięcie sesji.