Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXXIV Sesja w dniu 29 kwietnia 2021, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie upamiętnienia 100.rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego (DS-857/21).
8.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice 2020r. (DS-826/21)
Załączniki
DS-826-21
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-814/21).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2020 rok (DS-836/21).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-842/21).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-812/21).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Katowice na lata 2020-2032" (DS-844/21).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 – 2020” za 2020 rok (DS-845/21).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2020 rok (DS-846/21).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” (DS-847/21).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-828/21).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-833/21).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-834/21).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - „Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DS-850/21).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów .../.... oraz lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego ...w Katowicach (DS-851/21).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położnego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów ..../.... (DS-852/21).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok (DS-855/21).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-856/21).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2021 roku (DS-813/21).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok (DS-859/21).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Katowice (DS-860/21).
25.
Rozpatrzenie skarg:
a)
dotyczącej usunięcia samochodu marki Ford Transit ( DS- 848/21).
b)
dotyczących wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności gruntu oraz w sprawie odmowy zwrotu wpłaconych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (DS-849/21 ).
26.
Komunikaty i wolne wnioski.
27.
Zamknięcie sesji.