Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
1 Posiedzenie w dniu 21 stycznia 2021, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
OSTATNI PROTOKOŁ
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
Załączniki
DS-758-20
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2021 roku.
Załączniki
DS-759-21
5.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Katowicach w 2020 roku.
6.
Sprawy bieżące i wniesione: opiniowanie projektów uchwał :
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 22.12.2020 r. do 05.01.2021 r.).
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 19.01.2021 r. do 02.02.2021 r.)
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 19.01.2021 r. do 02.02.2021 r.)
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
Załączniki
DS-765-21
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023".
Załączniki
DS-770-21
7.
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2020.
8.
Korespondencja.
1.
Odpowiedzi na zapytania Radnych z posiedzeń Komisji w m-cu listopadzie 2020 r.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.