Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
1 Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2021, godz. 13:30, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
9 12 2020 PROT RMG
3.
Sieci ciepłownicze w Katowicach. Stan obecny i ich rozwój: Tauron Ciepło, Dalkia Polska Energia S.A.
4.
Sprawozdanie z pracy komisji w 2020 roku.
5.
Korespondencja i sprawy bieżące (opiniowanie projektów uchwał) :
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2021-2024".
Załączniki
DS-754-20
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 15.01.2021 r. do 29.01.2021 r.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 15.01.2021 r. do 29.01.2021 r.
4.
Odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 16.12.2020r. (BD-IV.ZD-01192/20) na wniosek Komisji Infrastruktury i Środowiska z dnia 9.12.2020 r.
Załączniki
skanowanie0020
5.
Odpowiedzi I Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 16.12.2020 r. (RM-II.3020.6.2020) na zapytania Radnych: P. Beaty Bali i P. Dawida Durała.
Załączniki
skanowanie0021
6.
Pismo KSK Obsługa Nieruchomości (KSK/PK/03/01/2021 z dnia 19.01.2021 r. do Komisji Infrastruktury i Środowiska.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.