Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
2 Posiedzenie w dniu 1 marca 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.2.2021.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o ujęciu do realizacji wniosków zgłoszonych do budżetu 2021 przez Radnych, Komisje Rady Miasta i Rady Jednostek Pomocniczych.
4.
Analiza wykonania w 2020 planu dochodów miasta.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-781/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Załączniki
DS-781-21
2.
[DS-787/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.
3.
[DS-809/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja / .
Załączniki
DS-809-21 kopia
4.
[DS-808/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej / .
Załączniki
DS-808-21 kopia
5.
[DS-807/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej / oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Le Ronda / w Katowicach
Załączniki
DS-807-21 kopia
6.
[DS-806/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok".
Załączniki
DS-806-21
7.
[DS-804/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
Załączniki
DS-804-21
8.
[DS-805/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045.
Załączniki
DS-805-21
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.