Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
4 Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.4.2021.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o realizacji w 2020 roku planu dochodów jednostek budżetowych miasta gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych.
Załączniki
Informacja
4.
Informacja o pozyskanych środkach finansowych pozabudżetowych w 2020r.( środki unijne, budżet państwa, NFOŚ, WFOŚ i inne).
Załączniki
CCF_000564
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-842/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-842-21
2.
[DS-850/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - „Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Załączniki
DS-850-21
3.
[DS-833/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice
4.
[DS-834/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice
5.
[DS-851/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów -/- oraz lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego -- w Katowicach.
Załączniki
DS-851-21
6.
[DS-852/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów --/--
Załączniki
DS-852-21
7.
[DS-855/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok
8.
[DS-856/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045
Załączniki
DS-856-21
6.
Sprawy bieżące.
1.
Uchwala Nr 4200/III/90/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dn. 30 marca 2021r.
Załączniki
CCF_000523-1
2.
Uchwała Nr 4200/III/104/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Załączniki
opinia RIO
3.
Opinia prawna
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.