Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
4 Posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2021, godz. 13:30, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-837-21
1.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-840-21
2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-838-21
3.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045, za 2020 rok.
Załączniki
DS-841-21
4.
Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2020 rok.
Załączniki
DS-839-21
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2020.
Załączniki
DS-835-21
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2020 roku.
5.
Korespondencja i sprawy bieżące (opiniowanie projektów uchwał):
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Katowice na lata 2020-2032”.
Załączniki
DS-844-21
2.
Sprawozdanie z udzielania dotacji celowej w 2020 roku na zadania związane ze zmianą ogrzewania na proekologiczne, zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii oraz usunięciem wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych).
3.
pismo P. Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego wraz z kopią opinii prawnej w sprawie przepisu § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.