Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 Posiedzenie w dniu 11 marca 2021, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
4.
3.1.Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 roku.
Załączniki
DS-815-21
5.
3.2.Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2020 rok.
Załączniki
DS-824-21
6.
3.3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020, za 2020 rok”.
Załączniki
DS-819-21
7.
3.4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020, za 2020 rok”.
Załączniki
skanowanie0066
8.
3.5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, za 2020 rok”.
Załączniki
DS-823-21
9.
3.6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.
Załączniki
DS-817-21
10.
3.7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, za 2020 rok”.
Załączniki
img20210310_0007
11.
3.8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Załączniki
DS-820-21
12.
3.9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2020 rok.
13.
Sprawy bieżące i wniesione: opiniowanie innych projektów uchwał:
1.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach ( skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 02.03.2021 r. do 16.03.2021 r).
2.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 02.03.2021 r. do 16.03.2021 r).
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023".
Załączniki
DS-825-21
14.
Korespondencja.
15.
Wolne wnioski.
16.
Zakończenie posiedzenia.