Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
4 Posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2021, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
4.
3.1.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
Załączniki
DS-847-21
5.
3.2.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 roku programu „Nas Troje i więcej”.
Załączniki
DS-846-21
6.
3.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2020 rok.
Załączniki
DS-836-21
7.
Analiza wpływu pandemii na bezrobocie w mieście Katowice (porównanie kwartału z okresu pandemii z okresem bez pandemii ( X-XII 2020 do X-XII 2019).
8.
Sprawy bieżące i wniesione: opiniowanie projektów uchwał:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.).
2.
Projekt uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-842-21
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 – 2020” za 2020 rok.
Załączniki
DS-845-21
9.
Korespondencja:
1.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Waldemara Bojaruna na pytania Radnego Pana Dawida Durała zadane na posiedzeniu komisji w dniu 18.02.2021 r.
Załączniki
skanowanie0076
a)
Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Macieja Stachury z dnia 22.03.2021 r. na uwagi Radnego Pana Krzysztofa Krausa zgłoszone do projektu uchwały, na komisji w dniu 11.03.2021 r.
Załączniki
CCE_000006
2.
do wiadomości Komisji Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego (NPII.4131.1.313.2021 z dnia 9.04.2021 r.)
3.
do wiadomości Komisji Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego (NPII.4131.1.314.2021 z dnia 9.04.2021 r.)
4.
Wyjaśnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sytuacji podopiecznej ośrodka.
Załączniki
CCE_000004
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenie posiedzenia.