Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XXXVII Sesja w dniu 2 marca 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0002.2.2017
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2016 roku (DS-790/17).
Załączniki
DS-790-17
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2017( DS-809/17).
Załączniki
DS-809-17
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-791/17).
Załączniki
DS-791-17
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Raoula Wallenberga"(DS-792/17).
Załączniki
DS-792-17
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DS-794/17).
Załączniki
DS-794-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej" (DS-796/17).
Załączniki
DS-796-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2017 roku (DS-797/17)
Załączniki
DS-797-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w rejonie ul. Kościuszki - Zgrzebnioka na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (DS-799/17).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa w nabyciu budynków ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-800/17).
Załączniki
DS-800-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-801/17).
Załączniki
DS-801-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach (DS-802/17).
Załączniki
DS-802-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach (DS-771/17).
Załączniki
DS-771-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Murckowskiej i Porcelanowej w Katowicach (DS-803/17).
Załączniki
DS-803-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach (DS-804/17).
Załączniki
DS-804-17
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach (DS-805/17).
Załączniki
DS-805-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-806/17).
Załączniki
DS-806-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-807/17).
Załączniki
DS-807-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanej z miejsca pobytu pani D_____ H___ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej ___/_ (DS-808/17).
Załączniki
DS-808-17
26.
Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta Miasta Katowice o zapewnienie ciągłości działania Szpitala Miejskiego „Murcki" sp. z o.o. w dotychczasowym kształcie jako podmiotu miejskiego oraz przygotowanie planu inwestycyjnego dla rozwoju spółki (DS-793/17).
27.
Rozpatrzenie skarg:
a)
- Pani B D, Pani W S oraz Państwa S i B P na działania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (DS-798/17).
Załączniki
DS-798-17
28.
Zapytania radnych.
29.
Interpelacje radnych.
30.
Komunikaty i wolne wnioski.
31.
Zamknięcie sesji.