Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
5 Posiedzenie w dniu 13 maja 2021, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
4.
3.1.Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
5.
3.2.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
6.
3.3.Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045, za 2020 rok.
7.
3.4.Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2020 rok.
8.
3.5.Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2020.
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2020 roku.
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok.
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020".
12.
Analiza skutków wprowadzenia zakazu sprzedaży nocnej na terenie całego miasta na przykładzie miast, w których taki zakaz funkcjonuje (np.Tychy) – pozyskanie danych z przynajmniej 3 miast.
13.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego ( skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 20.04.2021 r. do 04.05.2021 r.)
2.
pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Macieja Biskupskiego wraz z kopią opinii prawnej w sprawie przepisu § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice (BRM.0004.25.2021), dw członków komisji.
14.
Wolne wnioski.
15.
Zakończenie posiedzenia.