Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 6 czerwca 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.6.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2016 rok dla Prezydenta Miasta Katowice.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
ds-854-17
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
ds-856-17
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok.
Załączniki
ds-855-17
4.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok.
Załączniki
ds-857-17
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
ds-850-17
6.
[DS-901/17] Uchwała NR 4200/V/82/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
uchwała RIO
7.
Opinie stałych Komisji Rady Miasta Katowice o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
8.
Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
Załączniki
DS-920-17
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
ds-867-17
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2016 rok
Załączniki
DS-921-17
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok wraz z autopoprawką.
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok
Załączniki
DS-922-17
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych: inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie organizatorów ogólnopolskich i międzynarodowych imprez i przedsięwzięć m.in. sportowych do realizacji tych wydarzeń na terenie miasta Katowice.
Załączniki
informacja PPS
5.
Sprawy różne.
1.
Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana J__ J___ z dnia 20.3.2017 r. na Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Państwa I___ i R____ G______ z dnia 5.4.2017 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach.
3.
Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego z dnia 28.4.2017 r. na działania Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach i Prezydenta Miasta Katowice.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.