Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 23 maja 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.5.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych za rok 2016.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-854-17
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-856-17
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok.
Załączniki
DS-855-17
4.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok
Załączniki
DS-857-17
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
6.
[DS-901/17] Uchwała NR 4200/V/82/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
uchwała RIO
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok
Załączniki
DS-853-17
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-867-17
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie realizacji Uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/293/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice".
Załączniki
informacja
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-905/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej.
2.
[DS-907/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic”– część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu zmiany mpzp obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.
2.
Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, obejmującą okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.-dw. Komisji.
Załączniki
informacja WBiPP
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.