Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 15 marca 2017, godz. 13:00, w sali 209 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.4.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji programów profilaktycznych w katowickich placówkach oświatowych.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z placówkami oświatowymi.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby.
Załączniki
DS-823-17
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby.
Załączniki
DS-822-17
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Załączniki
DS-824-17
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2016 r.
Załączniki
DS-825-17
5)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2017.
Załączniki
DS-832-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Pismo Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego w Katowicach z dnia 14 lutego 2017 r.
Załączniki
CCF20170221_0001
2)
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 15.02.2017 r. dotyczący sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Katowicach.
Załączniki
CCF20170303_0001
3)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
4)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.
5)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Załączniki
rekrutacja_mp
6)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Załączniki
rekrutacja_sp
7)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.