Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 23 marca 2017, godz. 12:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.3.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Załączniki
DS-810-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Załączniki
DS-824-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2017.
Załączniki
DS-832-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-829-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani G______ P____ i pani J______ P____ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 21/ w Katowicach.
Załączniki
DS-834-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J___ H_____ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 329b/.
Załączniki
DS-835-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności przysługujących miastu Katowice z tytułu roszczenia regresowego od pani E_ K_.
Załączniki
DS-837-17
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 73/VI/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 lutego 2017r.
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-838-17
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-839-17
3.
Informacja o stanie zaległości czynszowych i podatkowych i ich windykacji.
4.
Informacja na temat realizacji uchwały nr XXXVII/843/13 z dnia 29.05.2013 r. /tekst jednolity XVII/323/15 z dnia 29.10.2015 r./ w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice.
Załączniki
CCF20170317_0003
5.
Korespondencja.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 23.02.2017 r. o rozważenie możliwości nowelizacji uchwały nr LX/1222/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki
CCF20170315
6.
Wolne wnioski.