Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 16 marca 2017, godz. 13:30, w sali 4,5 UM przy ul. Młyńska 4 godz. 15.00
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012–2016 „Katowice bez barier”.
3.
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2016 rok.
Załączniki
DS-817-17
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, za 2016 rok”.
Załączniki
DS-815-17
5.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, za 2016 rok”.
Załączniki
DS-816-17
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017, za 2016 rok”.
7.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”.
Załączniki
DS-813-17
8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”.
Załączniki
DS-814-17
9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r.”
Załączniki
DS-830-17
10.
Korespondencja.
a)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Katowicach przy al. Korfantego 9. /Sprawa BRM.0005.5.2017)
Załączniki
ZPR wniosek
11.
Odpowiedź na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 16.02.2017r. - Informacja I Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 6.03.2017 r. dot. wnioskowanych dokumentów dot. spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
12.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" za 2016 rok.
Załączniki
DS-819-17
13.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 roku uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Załączniki
DS-818-17
14.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opiniii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al.Korfantego 9 w Katowicach.
Załączniki
DS-826-17 kasyno
15.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-829-17 PFRON
16.
Wolne wnioski.