Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XXXVIII Sesja w dniu 30 marca 2017, godz. 10:00
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
8.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 73/VI/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 lutego 2017r. (DS-836/17).
Załączniki
DS-836-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Grzegorza Zennera Wiceprezesa Stowarzyszenia Katowickich Taksówkarzy „Ślązak” (DS-841/17),
Załączniki
DS-841-17
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-810/17).
Załączniki
DS-810-17
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Komunalna" (DS-811/17).
Załączniki
DS-811-17
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Danuty Siedzikówny "Inki" (DS-812/17).
Załączniki
DS-812-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. (DS-813/17).
Załączniki
DS-813-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. (DS-814/17).
Załączniki
DS-814-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 2016 rok (DS-815/17).
Załączniki
DS-815-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 2016 rok (DS-816/17).
Załączniki
DS-816-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2016 rok (DS-817/17).
Załączniki
DS-817-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 roku uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-818/17),
Załączniki
DS-818-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020” za 2016 rok (DS-819/17).
Załączniki
DS-819-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2016r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych)(DS-820/17).
Załączniki
DS-820-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jana Matejki"(DS-821/17)
Załączniki
DS-821-17
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jerzego Kukuczki" (DS-833/17).
Załączniki
DS-833-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby (DS-822/17).
Załączniki
DS-822-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby (DS-823/17).
Załączniki
DS-823-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-824/17).
Załączniki
DS-824-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2016r. (DS-825/17).
Załączniki
DS-825-17
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (DS-826/17).
Załączniki
DS-826-17
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016r. "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 Katowice bez barier" (DS-827/17).
Załączniki
DS-827-17
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" za 2016 rok (DS-828/17).
Załączniki
DS-828-17
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-829/17).
Załączniki
DS-829-17
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 roku (DS-830/17).
Załączniki
DS-830-17
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2017 (DS-832/17).
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od Pani G P i Pani J P z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej w Katowicach (DS-834/17).
Załączniki
DS-834-17
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J H z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej (DS-835/17).
Załączniki
DS-835-17
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności przysługujących miastu Katowice z tytułu roszczenia regresowego od pani E K (DS-837/17).
Załączniki
DS-837-17
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-838/17).
Załączniki
DS-838-17
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-839/17).
Załączniki
DS-839-17
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021 (DS-840/17).
Załączniki
DS-840-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana L Z i pani G B z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. PCK 2 (DS-842/17).
Załączniki
DS-842-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J T, A T, A C, J C i M C z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 331 (DS-843/17).
Załączniki
DS-843-17
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (DS-844/17).
Załączniki
DS-844-17
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice (DS-845/17).
Załączniki
DS-845-17
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-846/17).
Załączniki
DS-846-17
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-847/17).
Załączniki
DS-847-17
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-848/17).
Załączniki
DS-848-17
39.
Rozpatrzenie skarg:
a)
- skargi Pana J J na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-831/17).
Załączniki
DS-831-17
40.
Zapytania radnych.
41.
Interpelacje radnych.
42.
Komunikaty i wolne wnioski.
43.
Zamknięcie sesji.