Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 22 marca 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 UM przy ul.Młyńskiej 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2016 r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/ lokalach mieszkalnych).
Załączniki
DS-820-17
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.
4.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
pismo WIOŚ w Katowicach (IN.III.7023.172.2017.BP z dnia 10.03.2017r.), do wiadomości Komisji.
Załączniki
WIOŚ
b)
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (pismo KŚ-VI.ZD-00051/17/EB z dnia 15.03.2017r.) na wniosek Komisji Infrastruktury i Środowiska z dnia 22.02.2017r.
Załączniki
Deklaracja
c)
Pismo Prezydenta Miasta Katowice (BD-II.7140.618.2012.GF z dnia 13.03.2017r.) ws przeprowadzenia kontroli projektu list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w roku 2017 oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki wychowawcze oczekujących na zawarcie umowy na najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
Załączniki
Lista 201720170317
d)
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021.
Załączniki
DS-840-17