Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 29 maja 2017, godz. 13:30, w sala 315, UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.4.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Strefa płatnego parkowania w Katowicach – strefa parkingów publicznych.
Załączniki
informacja SPP
4.
Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 r.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-854-17
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-856-17
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok.
Załączniki
DS-855-17
4.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok.
Załączniki
DS-857-17
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
6.
[DS-901/17] Uchwała NR 4200/V/82/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
uchwała RIO
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-853-17
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-867-17
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-897/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach.
Załączniki
DS-897-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.