Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 9 listopada 2017, godz. 13:30, w UM Katowice, ul. Młyńska 4 sala 4.5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z akcji zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście w okresie wakacyjnym w 2017 roku.
3.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (po konsultacjach społecznych). Data wpływu do Biura Rady Miasta : 9.11.2017 r.
a)
Do wiadomości kopia opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach nr 1/IV z dnia 30.10.2017 r. do projektu uchwały w sprawie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok".
Załączniki
opinia PRDPP
4.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych od 17.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
b)
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Wsparcie Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Katowic w latach 2018-2020", stanowiącego inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców miasta.
Załączniki
DS-1000-17
1)
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice do projektu uchwały (pismo PS-I.8131.8.2017.JW z dnia 24.10.2017 r.).
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach.
Załączniki
DS-1030-17
d)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-1114-17
e)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017r
Załączniki
DS-1118-17
5.
Wolne wnioski.