Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 24 maja 2017, godz. 13:00, w UM Katowice ul. Młyńska 4, sala 4,5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
PROT 4 RMG 2017
2.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-853-17
a)
Uchwała Nr 4200/V/82/2017 z dnia 28.04.2017 r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach.
Załączniki
uchwała RIO
3.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2016 roku.
Załączniki
DS-867-17
4.
”Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok”.
Załączniki
DS-855-17
5.
”Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2016-2035, za 2016 rok”.
Załączniki
DS-857-17
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
7.
Korespondencja:
a)
pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice BRM.0004.62.2017 z dnia 25.04.2017r
b)
Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice z dnia 21.04.2017 r. do Przewodniczących komisji stałych RMK.
Załączniki
Skan0001 PRM
c)
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice (G-VI.ZD-00034/17 z dnia 15.05.2017r.) na wyciąg z protokołu wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 20.04.2017 r.
Załączniki
Skan Mapa pdf
8.
Sprawy bieżące i wniesione.
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”.
Załączniki
DS-895-17 WBiD
b)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach.
Załączniki
DS-897-17 MZUiM
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice (po konsultacjach społecznych).
9.
Wolne wnioski.